Overgangsnormen / PTA / Examenreglement

Overgangsnormen

Om te kunnen bepalen of je over gaat of moet doubleren, kijk je of jouw cijfers voldoen aan de overgangsnormen. Kijk hier welke normen er voor elk leerjaar van toepassing zijn.

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Programma van Toetsing, Proeven en Afsluiting (PTA)

Om je diploma te halen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze staan beschreven in het PTA. Hieronder kun je het PTA bekijken. Kies voor het PTA dat hoort bij jouw leerweg.

Leerjaar 3

Leerjaar 4

  • Examenreglement NUOVO kun je op de website van NUOVO bekijken. Klik hier.
  • Wil je zelf berekenen of je geslaagd bent met je behaalde cijfers bij basis en kader, klik hier.
  • Als je wilt zien of je geslaagd bent met je behaalde cijfers bij tl, klik hier.

Procedurebeschrijving ‘Onregelmatigheden bij Schoolexamens’

Bij onregelmatigheden kunnen sancties worden opgelegd. De examencommissie oordeelt daarover. Met onregelmatigheden wordt bedoeld: gedragingen van kandidaten die niet volgens de regels zijn, bijvoorbeeld:

  • bedrog
  • spieken
  • niet toegestane informatie in het examenlokaal bij de hand hebben
  • praten tijdens een Schoolexamen of Centraal examen
  • doorgeven van rekenmachines, woordenboeken, geodriehoeken, enz.
  • het zonder bericht wegblijven bij een Schoolexamen of Centraal examen.
  • Het niet opvolgen van instructies van de surveillanten/examinatoren

Procedure bij constatering van een onregelmatigheid door een surveillant of examinator

1. Constatering van de onregelmatigheid:
a. De surveillant/examinator beschrijft feitelijk wat hij zij heeft geobserveerd of geconstateerd en legt dat vast in een proces verbaal.
b. De surveillant/examinator stuurt deze beschrijving per email naar de examencommissie en daarvan een cc naar de mentoren.
c. De surveillant/examinator geeft bij de leerling aan dat er een onregelmatigheid is geconstateerd en dat de zaak is overgedragen aan de examencommissie.

2. Beoordelen van het Schoolexamen:
De examinator beoordeelt het werk als ware er geen onregelmatigheid geconstateerd, maar maakt het cijfer niet bekend.

3. Onderzoeksfase:
De examencommissie neemt de zaak in behandeling. Onderdeel van dit onderzoek kan zijn dat zowel de leerling als de surveillant(en)/examinator worden gehoord. Na het onderzoek doet de examencommissie uitspraak. Tegen deze uitspraak kan in beroep worden gegaan bij het College van Bestuur van NUOVO.

4. Uitspraak en communicatie:
De examencommissie informeert de leerling en diens wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk over de uitspraak. De examencommissie informeert de examinator wat te doen met het behaalde resultaat en informeert alle betrokken medewerkers (mentoren, eventueel surveillanten, examinatoren) per email over de uitspraak. Het schriftelijk informeren van de wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers wordt door de administratie voor haar rekening genomen.